Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole "Słoneczny Zakątek"

Odpłatność

UWAGA

Odpłatność za przedszkole i żłobek odbywa się po wystawieniu przez przedszkole rachunku zawierającego informację odnośnie kwoty w danym miesiącu, odpłatności można dokonać wyłącznie przelewem na konto.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT PRZELEWOWYCH

 

Przedszkole:

Czesne: wynosi 300 zł

Wyżywienie: Dzienna stawka żywieniowa: 10,00 (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje)

 

Żłobek:

Czesne: bez zniżek 500 zł

Wyżywienie - dzienna stawka żywieniowa: 10,00 zł ( śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje)

 

Czesne obejmuje:

 • opiekę od 06:30 do 17.00 
 • materiały i pomoce naukowe potrzebne do realizacji programu, diagnozę logopedyczną
 • monitoring sal przedszkolnych i żłobka
 • tort i upominek urodzinowy  dla dziecka
 • szeroki wachlarz uroczystości przedszkolnych i żłobka
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

W zalęznosci od grupy zajęcia dodatkowe wystepujące w ramach czesnego:

 • zajęcia z rytmiki lub tańca,
 • zajęcia z kodowania i programowania
 • basen
 • sensoplastyka
 • zumba
 • akrobatyka
 • logorytmika
 • zajęcia z j. angielskiego,
 • spektakle teatralne

Dodatkowe atrakcje w ramach czesnego: wycieczki do biblioteki, teatru, kina, muzeów itp. warsztaty kulinarne realizacja programu profilaktycznego na dany rok szkolny realizacja programu wychowawczego na dany rok szkolny.

 

Treść umowy żłobek:

UMOWA Z RODZICAMI

zawarta w dniu 01.09.2021 pomiędzy: Organem prowadzącym Żłobek „Słoneczny Zakątek” reprezentowanym przez Ewelinę Mokrzycką zamieszkałą w Cmolas 90 c 36-105 Cmolas, zwanym dalej „Organem”, a…………………………………………………, zamieszkałym……………………………………, zwanym dalej „Rodzicem”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka ……………………………………………w Żłobku „ Słoneczny Zakątek” w okresie od 01.09.2021 do wypowiedzenia umowy przez Rodzica.

§ 2

Żłobek pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:30–17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), oraz z wyjątkiem sierpnia w którym przewidziana jest 2 tygodniowa przerwa wakacyjna umożliwiająca odświeżenie i remont jak również dni ustalonych w kalendarzu dni wolnych żłobka, dostępnym na tablicach ogłoszeń.

§ 3

Żłobek zapewnia każdemu dziecku:

a) bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku żłobka oraz w trakcie zajęć i poza terenem żłobka

b) wspomaganie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz uwzględnia warunki społeczno-kulturowo-przyrodnicze,

c) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

d) współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych, e) pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną,

f) przygotowanie do przedszkola

g) przewidziane odrębnymi przepisami warunki bhp i ppoż.,

§ 4

Rodzice zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w życiu żłobka, a w szczególności do:

a) stałej współpracy z nauczycielami w celu realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego,

b) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione zgodnie z czasem pracy żłobka

c) przyprowadzania do żłobka dziecka zdrowego, dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka po każdej dłuższej chorobie (min. 20 dni), w sytuacji alergii dostarczenie jednorazowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

d) informowania o przyczynach nieobecności dziecka spowodowanych chorobami,

e) uiszczania terminowo opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku, niezwłocznego informowania dyrektora o sytuacjach okolicznościowych, związanych z przesunięciem terminu opłaty za żłobek

f) szczepienia przeciwko ospie potwierdzonego zaświadczeniem – obowiązkowo

§ 5

Ponad powyższe (określone w § 3 i 4) obowiązki strony zobowiązują do przestrzegania Statutu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Postanowienia Statutu obowiązują strony również w zakresie praw i obowiązków w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem wychowania, opieki realizowanym w żłobku,

b) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,

c) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy żłobka w czasie spotkań, w formie informacji pisemnej lub mailowej na adres: przedszkole_slonecznyzakatek@wp.pl w sprawach bieżących: pod numerem telefonu 533038500.

e) przebywania w żłobku w określonych sytuacjach, udziału w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, konsultacjach z nauczycielem, Dyrektorem,

f) ubezpieczenia dziecka w zbiorowym ubezpieczeniu w placówce

g) złożenia pisemnego oświadczenia, że nie ubezpieczają dziecka.

§ 7

W żłobku pobierane są następujące opłaty:

1. Miesięczna opłata za żłobek wynosi:

a) pobyt dziecka (czesne) - 500 zł

c) stawka za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł. (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) w razie nieobecności dziecka w żłobku odejmuje się stawkę wyżywienia, ale tylko w przypadku informacji (INSO) wyprzedzającej nieobecność do godz. 8.00 rano dnia, w którym dziecko będzie nieobecne, w przypadku stwierdzonych alergii u dziecka, zastosowaniem w wyżywieniu diety eliminacyjnej i związanych z tym wyższych kosztów wyżywienia ustalana jest indywidualna stawka żywieniowa z rodzicem dziecka.

d) odpłatność za ubezpieczenie dziecka ustalana jest każdego roku oddzielnie i ponosi ją rodzic

e) wysokość opłaty za żłobek może być podwyższona w ciągu roku, jednak nie wyżej niż o 50 zł miesięcznie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania a wysokość opłat za wyżywienie może wzrosnąć nie wyżej niż do 12.00 zł miesięcznie

f) opłata regulowana jest z góry w stawkach miesięcznych płatnych przelewem do 15 dnia każdego miesiąca poprzez program INSO online do którego każdy otrzymuje indywidualny kod dostępu.

g) za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę,

h) opłaty za Żłobek za okres objęty umową powinny być wniesione w każdym z 12 kolejnych miesięcy obowiązywania umowy, licząc od 1września do 31 sierpnia, § 8 W skład opłaty wchodzą: a) zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze wraz z pomocami dydaktycznymi, b) środki czystości,

c) zajęcia dodatkowe język angielski

d) zajęcia dodatkowe z rytmiki lub muzykoterapii lub tańca

e) udział dzieci w spektaklach teatralnych organizowanych w żłobku

f) wyposażenie sali (meble, zabawki, zastawa stołowa) zgodnie z wiekiem dzieci,

g) bieżące naprawy w salach dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe organizowane w żłobku odbywać się będą w od drugiego miesiąca rozpoczynającego działalność żłobka.

§ 9

Na życzenie Rodziców żłobek może zorganizować odpłatne zajęcia dodatkowe.

§ 10

Umowa może zostać rozwiązana przez Żłobek ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania w opłacie za żłobek za okres jednego miesiąca oraz w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Rodzica zgodnie z § 4.

§ 11 Umowa może zostać rozwiązana przez Rodzica lub żłobek w czasie obowiązywania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W zakresie nieregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Treść umowy przedszkole:

UMOWA Z RODZICAMI

zawarta w dniu 01.09.2021 r. pomiędzy: Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” reprezentowanym przez Ewelinę Mokrzycką, Rafał Mokrzycki zamieszkały Cmolas 90 c 36-105 Cmolas, zwanym dalej „Organem”, a…………………………………………………, zamieszkałym……………………………………, zwanym dalej „Rodzicem”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka .......................................w Niepublicznym Przedszkolu „ Słoneczny Zakątek” w okresie od `01.09.2021 r. do wypowiedzenia jej przez rodzica/prawnego opiekuna.

§ 2

Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:30–17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), oraz z wyjątkiem sierpnia w którym przewidziana jest 2 tygodniowa przerwa wakacyjna umożliwiająca odświeżenie i remont przedszkola jak również pojedynczych dni ustalonych w kalendarzu dni wolnych przedszkola, dostępnym na tablicach ogłoszeń.

§ 3

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku:

a) bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku Przedszkola oraz w trakcie zajęć i poza terenem Przedszkola,

b) wspomaganie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz uwzględnia warunki społeczno-kulturowo-przyrodnicze,

c) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

d) współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych,

e) pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną,

f) przygotowanie do gotowości szkolnej i podjęcia nauki w szkole,

g) przewidziane odrębnymi przepisami warunki bhp i ppoż.,

h) Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb Rodziców i własnych możliwości (np. soboty adaptacyjne).

§ 4

Rodzice zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w życiu Przedszkola, a w szczególności do:

a) stałej współpracy z nauczycielami w celu realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego,

b) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione zgodnie z czasem pracy Przedszkola,

c) przyprowadzania do Przedszkola dziecka zdrowego, dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka po każdej dłuższej chorobie (min. 20 dni), w sytuacji alergii dostarczenie jednorazowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

d) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanych chorobami,

e) uiszczania terminowo opłat związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu, niezwłocznego informowania dyrektora Przedszkola o sytuacjach okolicznościowych, związanych z przesunięciem terminu opłaty za Przedszkole.

§ 5

Ponad powyższe (określone w § 3 i 4) obowiązki strony zobowiązują do przestrzegania Statutu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Postanowienia Statutu obowiązują strony również w zakresie praw i obowiązków w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w przedszkolu,

b) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,

c) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola w czasie spotkań, w formie informacji pisemnej lub mailowej na adres: przedszkole_slonecznyzakatek@wp.pl w sprawach bieżących: pod numerem telefonu 533038500.

e) przebywania w Przedszkolu w określonych sytuacjach, udziału w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, konsultacjach z nauczycielem, Dyrektorem,

§ 7

W Przedszkolu pobierane są następujące opłaty:

1. Miesięczna opłata za przedszkole wynosi:

a) pobyt dziecka (czesne) – 300zł

b) stawka za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł. w razie nieobecności dziecka w przedszkolu odejmuje się stawkę wyżywienia, ale tylko w przypadku informacji w systemie INSO wyprzedzającej nieobecność do godz. 8.00 rano dnia, w którym dziecko będzie nieobecne,

c) odpłatność za ubezpieczenie dziecka ustalana jest każdego roku oddzielnie i ponosi ją rodzic

d) wysokość opłaty za Przedszkole może być podwyższona w ciągu roku, jednak nie wyżej niż o 50 zł miesięcznie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Przedszkola, a wysokość opłat za wyżywienie może wzrosnąć nie wyżej niż do 12,00 zł miesięcznie

e) opłata za Przedszkole regulowana jest z góry w stawkach miesięcznych płatnych przelewem przez aplikacją INSO lub przelewem tradycyjnym do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek: 94 1240 2627 1111 0010 8532 7404, w przypadku przelewów tradycyjnych rodzic zobowiązany jest dostarczyć do placówki potwierdzenie wpłaty za dany miesiąc.

f) za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę,

g) opłaty za Przedszkole za okres objęty umową powinny być wniesione w każdym z 12 kolejnych miesięcy obowiązywania umowy, licząc od 1września do 31 sierpnia,

§ 8

W skład opłaty wchodzą:

a) zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze wraz z pomocami dydaktycznymi,

b) środki czystości,

c) zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

d) zajęcia dodatkowe z tańca, zumby

e) zajęcia dodatkowe logorytmika, basen, sensoplastyka

f) zajęcia dodatkowe z rytmiki, akrobatyki

g) udział dzieci w spektaklach teatralnych organizowanych w Przedszkolu

h) wyposażenie sali (meble, zabawki, zastawa stołowa) zgodnie z wiekiem dzieci,

i) bieżące naprawy w salach dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odbywać się będą w od drugiego miesiąca rozpoczynającego działalność przedszkola lub rok przedszkolny.

§ 9

Na życzenie Rodziców Przedszkole może zorganizować odpłatne zajęcia dodatkowe.

§ 10

Umowa może zostać rozwiązana przez Przedszkole ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania w opłacie za Przedszkole za okres jednego miesiąca oraz w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Rodzica zgodnie z § 4.

§ 11

Umowa może zostać rozwiązana przez Rodzica lub Przedszkole w czasie obowiązywania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 12

1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W zakresie nieregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny